Algemene voorwaarden

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de Algemene Voorwaarden van STRONGBOO akkoord gaat. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de factuur vermelde datum.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

StrongBoo: StrongBoo B.V., en/of haar groepsmaatschappijen, dan wel enige vennootschap die met StrongBoo nu dan wel in de toekomst in een groep verbonden is.

Producten: ieder op grond van de overeenkomst door StrongBoo aangeboden, te leveren of geleverde zaken.

Afnemer: degene die Producten wenst af te nemen van StrongBoo, met wie StrongBoo een overeenkomst aangaat dan wel aan wie StrongBoo een aanbieding doet en die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen StrongBoo en Afnemer ter zake de levering van Producten alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. Hier zijn voorts onder begrepen alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van StrongBoo en op alle (overige) tussen de Afnemer en StrongBoo geldende rechtsbetrekkingen. Eventueel van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen dienen in alle gevallen schriftelijk en uitdrukkelijk te worden overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met StrongBoo, voor de uitvoering waarvan door StrongBoo derden dienen te worden betrokken.
 3. Toepasselijkheid van enige door de Afnemer gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De offerte die door STRONGBOO aan de klant is uitgebracht is alleen geldig gedurende een aaneengesloten periode van 14 werkdagen waarna aan de offerte geen rechten meer kunnen worden ontleend.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN, OFFERTES EN OVEREENKOMST

 1. Mondelinge aanbiedingen welke van StrongBoo uitgaan zijn niet bindend. Zij zijn vrijblijvend, tenzij deze door StrongBoo schriftelijk middels een offerte zijn bevestigd.
 2. Een offerte van StrongBoo heeft altijd een geldigheidsduur van 14 werkdagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.
 3. Indien de Afnemer en StrongBoo binnen de termijn uit het vorige lid geen overeenstemming bereiken, kan de Afnemer geen rechten meer ontlenen aan de offerte.
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in de offerte of het aanbod binden StrongBoo niet.
 5. In catalogi, afbeeldingen, (technische) tekeningen en dergelijke vermelde gegevens, maten en hoeveelheden zijn slechts indicatief en niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende Overeenkomst of opdrachtbevestiging per e-mail, onverlet de verantwoordelijkheid van de Afnemer voor door hem verstrekte gegevens. Geringe afwijkingen, maatverschillen tot 5 centimeter alsook kleurafwijkingen en dergelijke aan de Producten blijven voorbehouden.
 6. Een Overeenkomst komt tot stand door een opdrachtbevestiging (per e-mail) of door middel van ondertekening van een offerte door Afnemer.

ARTIKEL 4 PRIJZEN

 1. Alle door StrongBoo gehanteerde prijzen en prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden geheven. Tenzij anders overeengekomen zijn de door StrongBoo in haar offertes of opdrachtbevestigingen aan Afnemer opgegeven prijzen af magazijn.
 2. Wijzigingen in inkoopprijzen, loonkosten, kostprijzen van grondstoffen en/of materialen, sociale- en overheidslasten en/of andere kosten voor zover deze betrekking hebben op de overeengekomen prestatie kunnen te allen tijde door StrongBoo aan de Afnemer worden doorberekend. Indien de prijs binnen drie maanden na totstandkoming van een Overeenkomst wordt gewijzigd, heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 5 LEVERINGSTERMIJNEN

 1. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of Overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en worden door StrongBoo zoveel mogelijk in acht genomen, doch zij zijn niet bindend en betreffen nimmer een fatale termijn. StrongBoo komt door het enkele overschrijden van een overeengekomen termijn niet in verzuim noch leidt dit tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van StrongBoo. Bij overschrijding van deze termijnen zal StrongBoo tijdig in overleg treden met de Afnemer.
 2. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, af magazijn. StrongBoo heeft aan haar leveringsverplichting voldaan door de Producten éénmaal af magazijn aan Afnemer aan te bieden. Onder leveringen wordt mede verstaan: overeengekomen deelleveringen.
 3. StrongBoo behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst in gedeelten te leveren en deze deelleveringen separaat te facturen.
 4. De Afnemer is verplicht tot afname van de door hem gekochte Producten op de in artikel 5 lid 2 omschreven plaats en op het overeengekomen tijdstip. Indien de Afnemer dit nalaat, dan is StrongBoo gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen Producten te vorderen en worden deze Producten geacht door de Afnemer van StrongBoo te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de Afnemer en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan StrongBoo verder toekomende rechten.
 5. Annulering van de Overeenkomst kan slechts plaatsvinden na overleg met en na schriftelijke instemming van StrongBoo onder de door StrongBoo gestelde voorwaarden.

ARTIKEL 6 FACTURERING EN BETALING 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering als volgt geschieden:
 • 50% bij de opdrachtbevestiging;
 • 50% voorafgaand aan de overeengekomen leveringsdatum.
 1. In alle gevallen zal het gehele bedrag worden gefactureerd wanneer de Afnemer in verzuim is met de afname van een (deel)levering.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden op de door StrongBoo aangegeven wijze binnen 7 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor de overeengekomen leveringsdatum, zonder dat Afnemer aanspraak maakt op verrekening uit welke hoofde dan ook.
 3. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de Afnemer vanaf de dag van het verzuim de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde wettelijke rente.
 4. Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,- (zegge: tweehonderd en vijftig euro).
 5. Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien en voor zover er volgens de Afnemer gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot Producten uit dezelfde levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.
 7. De Afnemer is verplicht om op eerste verzoek van StrongBoo terstond en in de door StrongBoo gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor alle verplichtingen van de Afnemer. Zolang de Afnemer hieraan niet voldoet is StrongBoo gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, onverminderd het recht van StrongBoo tot vergoeding van onkosten en eventuele winstderving.

 

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Aan de Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van StrongBoo, zolang de Afnemer niet al hetgeen door de Afnemer aan StrongBoo uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, met inbegrip van rente, kosten en vorderingen uit hoofde van tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst, volledig aan StrongBoo heeft voldaan.
 2. Het risico van schade, diefstal of vermissing van Producten is voor Afnemer vanaf het ogenblik van levering c.q. aanbieding conform artikel 5 lid 2.
 3. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Afnemer is overgegaan, mag Afnemer deze Producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
 4. Indien de Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens StrongBoo tekortschiet of StrongBoo goede grond heeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekortschieten, is StrongBoo gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de Afnemer, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen. Na terugneming zal de Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

ARTIKEL 8 ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

De hierna in annex A opgenomen onderhoudsvoorschriften maken een onverbrekelijk geheel uit van deze voorwaarden.

ARTIKEL 9 RECLAME, VERVALTERMIJNEN EN GARANTIE

 1. Afnemer dient bij levering de Producten te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificaties, zichtbare gebreken en/of overige gebreken.
 2. Afnemer dient onverwijld na ontdekking, maar uiterlijk binnen 48 uren na de levering te klagen over zichtbare gebreken, kwaliteit of kwantiteit op straffe van verlies van elk vorderingsrecht ter zake van niet-nakoming van de overeenkomst door StrongBoo.
 3. Afnemer dient onverwijld na ontdekking, maar uiterlijk binnen 7 dagen na het verstrijken van de hierna in lid 5 bedoelde garantietermijn, te klagen over niet-zichtbare gebreken op straffe van verlies van elk vorderingsrecht ter zake van niet-nakoming van de overeenkomst door StrongBoo.
 4. Bij overschrijding van de hierboven genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen StrongBoo ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval van rechten aanhangig te worden gemaakt.
 5. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat StrongBoo in voor zowel de deugdelijkheid van het door haar geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van 3 maanden na de levering zoals deze op grond van artikel 5 lid 2 heeft plaatsgevonden, met uitzondering van alle door StrongBoo van derden betrokken Producten en/of onderdelen waarvoor StrongBoo dezelfde garantie verstrekt als die welke StrongBoo van haar toeleverancier ontvangt, met een maximum van 3 maanden.
 6. Niet onder de garantie vallen:
  1. gebreken ten gevolge van de niet-inachtneming van de onderhoudsvoorschriften dan wel van gebruik anders dan het voorziene normale gebruik;
  2. normale slijtage en gebruikssporen;
  3. montage, installatie, constructies of reparatie verricht door derden en/of de Afnemer, met inbegrip van indirecte schade (zoals inkomstendervingen, etc.) als gevolg daarvan;
  4. gebreken ten gevolge van de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  5. omstandigheden waar StrongBoo geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport of installatie door of in opdracht van de Afnemer;
  6. de natuurlijke kenmerken van bamboe, zoals uitzetten of inkrimpen als gevolg van veranderingen in temperatuur of luchtvochtigheid. Buiten de garantie vallen tevens:
   1. verticale scheuren in de Producten;
   2. kleurafwijkingen;
 • verkleuring van of aanslag op de Producten door zon, vocht of schimmels.
 1. Afnemer dient binnen 14 dagen na ontvangst door StrongBoo van het beroep op garantie, StrongBoo in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken.
 2. Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met StrongBoo gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is StrongBoo met betrekking tot geen van deze Overeenkomsten tot enige garantie gehouden. Indien de Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van StrongBoo tot reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 3. Indien StrongBoo, om te voldoen aan haar garantieverplichtingen, Producten vervangt, worden de vervangen Producten haar eigendom.
 4. Indien StrongBoo onder de garantie materiaalfouten heeft laten herstellen of de desbetreffende Producten heeft vervangen, is zij van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal zij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij de schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van StrongBoo, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden. Evenmin kan de Afnemer op grond van de gebleken materiaalfouten ontbinding van de Overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de Afnemer niet kan worden verwacht dat zij de Overeenkomst in stand laat.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van StrongBoo is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 omschreven garantieverplichtingen.
 2. Behoudens grove schuld aan de zijde van StrongBoo, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van StrongBoo, zoals voor (doch niet beperkt tot) bedrijfsschade, andere indirecte schade (waaronder gevolgschade) en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
 3. Zonder op enige wijze af te doen aan het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is StrongBoo niet aansprakelijk voor enig gebrek in de levering van de Producten die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door Afnemer opgegeven gegevens.
 4. Indien StrongBoo, zonder voor de montage van de Producten een opdracht te hebben verkregen, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de Afnemer.
 5. Afnemer vrijwaart StrongBoo respectievelijk stelt StrongBoo schadeloos ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van StrongBoo in deze voorwaarden in de verhouding met de Afnemer is uitgesloten.
 6. StrongBoo is niet verantwoordelijk voor de bruikbaarheid van Producten voor de Afnemer, alsmede voor enige door het gebruik van Producten veroorzaakte schade, indien Producten door de Afnemer op een andere wijze worden gebruikt of voor een andere toepassing worden aangewend dan vermeld in de productspecificaties.
 7. StrongBoo is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken adviezen, tenzij deze uitdrukkelijk voorwerp zijn geweest of zullen worden van een schriftelijke (advies)Overeenkomst indien en voor zover deze Overeenkomst in aansprakelijkheid van StrongBoo voorziet.
 8. De aansprakelijkheid van StrongBoo veroorzaakt door tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat op de factuur vermeld staat en dat StrongBoo in rekening heeft gebracht bij de Afnemer ter zake van de levering van de Producten alsmede tot het bedrag dat door een verzekeraar onder de betreffende verzekering wordt uitgekeerd.

ARTIKEL 11 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht heeft StrongBoo het recht hetzij nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, hetzij de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Afnemer of derden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van StrongBoo.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: elke buiten de invloed van StrongBoo liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Onder dergelijke omstandigheden zijn onder meer begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, rellen, of andere verstoringen van de publieke orde, brand, natuurrampen, staking, (beperkende) overheidsmaatregelen, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen, bedrijfsstoornissen, alsmede het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie Producten worden ontvangen.

ARTIKEL 12 OPSCHORTING, ONTBINDING

 1. In Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met StrongBoo gesloten Overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Afnemer in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens StrongBoo te voldoen, is StrongBoo gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de Afnemer gesloten Overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.
 2. Mocht een van partijen surseance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten Overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving te ontbinden, dan wel aan hem de keuze om de nakoming van zijn verplichting op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

ARTIKEL 13 VRIJWARING

 1. De Afnemer vrijwaart StrongBoo jegens aanspraken van derden, medewerkers van de Afnemer daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Afnemer of van onveilige situaties in diens organisatie.
 2. Afnemer zal StrongBoo schadeloosstellen voor alle kosten, schaden en rente, die ten laste van StrongBoo mochten komen als gevolg van aanspraken van voornoemde derden jegens StrongBoo voor de door StrongBoo ten behoeve van de Afnemer geleverde Producten, verrichte diensten en geleverde adviezen, een en ander met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 14 BEWIJS

Behoudens tegenbewijs zijn ten aanzien van de (uitvoering van de) Overeenkomst de administratieve gegevens van StrongBoo beslissend.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT

 1. Voor alle aangelegenheden waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 16 GESCHILLEN

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, behoudens de bevoegdheid van partijen om een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in een ander arrondissement.

ARTIKEL 17 WIJZIGINGEN

StrongBoo behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Zij zal Afnemer daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.

ARTIKEL 18 VOORRANG NEDERLANDSE VERSIE
De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bindend en prevaleert boven enige vertaling.

Wilt u de Algemene Voorwaarden offline doorlezen?
Download de Algemene Voorwaarden

Wilt u de Onderhoudsvoorschriften doorlezen?
Download de Onderhoudsvoorschriften

Facebook